Thiết bị chuyển đổi tín hiệu Loadcell

  • Model: OM402LC 
  • Tín hiệu ngõ vào bộ hiển thị đọc được là : 1…4 mV/V, 2…8 mV/V, 4…16 mV/V.
  •  Đọc được hầu như tất cả các gía trị loadcell trên thị trường. Không kén loadcell, không phân biệt hãng. 
  • Tín hiệu loadcell : dạng 6 dây và  4 dây
  • Màn hình của bộ hiển thị có 6 led, trong đó 4 led hiển thị giá trị và 2 led hiển thị đơn vị cân. Nếu giá trị cân lớn thì có thể tuỳ chọn hiển thị tất cả 6 led.
  • Nguồn cấp cho bộ hiển thị là : 80..250VAC hoặc 10..30VDC

ZALO Chat