Tag Archives: Sai số cảm biến

Sai số cảm biến

Độ chính xác cảm biến

Sai số cảm biến và độ chính xác cảm biến. Các bộ cảm biến cũng như các dụng cụ đo lường khác, ngoài đại lượng cần đo (cảm nhận) còn chịu tác động của nhiều đại lượng vật lý khác gây nên sai số giữa giá trị đo được và giá trị thực của đại […]

ZALO Chat